ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายในอาคารพักอาศัย การจัดวางผัง โครงสี วัสดุและครุภัณฑ์ให้เหมาะสม ฝึกปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบตกแต่งภายใน และการทำหุ่นจำลอง