ความหมายและประเภทการก่อสร้าง การอ่านแบบเพื่อการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างเครื่องมือและเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างตามลำดับขั้น เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ ฝึกปฏิบัติงานก่อสร้างทั่วไป