ศึกษาและฝึกการเขียนแบบก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย โครงสร้างไม้ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงสร้างเหล็กรูปพรรณทั้งแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล โดยปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบ CAD