ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะซับซ้อนมากขึ้นของรายละเอียดโครงการและปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยเพิ่มการคำนึงถึงสภาวะสบาย และการประหยัดพลังงาน