คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายคุณลักษณะประเภทของข่าว และการเขียนข่าว คุณลักษณะของนักข่าว ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของการสื่อข่าว ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวเน้นกระบวนการสัมภาษณ์ และการเขียนข่าวแบบต่าง