ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ  การวางแผนการทดลองแบบต่างๆ  และการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  รวมถึงการวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ