ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษา หรือคำสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4