สารเจือปนชนิดต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร คุณสมบัติของสารเจือปนที่มีผลต่ออาหารทางกายภาพ เคมี ชีววิทยาและผลต่อผู้บริโภค การเก็บรักษา แนวทางการใช้และประสิทธิภาพของสารเจือปนในอาหาร กฎหมายและมาตรฐานด้านสารเจือปนอาหารทั้งในและต่างประเทศ