3511103        ทฤษฎีองค์การและการบริหาร                                            3(3-0-6)

                      Organization Theory and Administration

        แนวคิดเกี่ยวกับองค์การ หน้าที่ต่างๆในการบริหารงาน ทฤษฎีองค์การและหลักการบริหารงาน นวัตกรรมในการบริหารงาน จริยธรรมของผู้บริหาร ธรรมาภิบาล การบริหารความขัดแย้งและความหลากหลายในองค์กร วัฒนธรรมองค์การและการเมืองในองค์การ