ให้ผู้เรียนศึกษาพัฒนาการ ความสำคัญ หลักการจัดห้องปฏิบัติทางเสียง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเสียงการวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงฝึกผลิตรายการ การใช้ห้องปฏิบัติการภาษาห้องส่งเสียงตามสยและห้บันทึกเสียง