พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การนำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย การสืบค้นข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ จากตำรา วารสาร และอินเทอร์เน็ต