3511102 เทคนิคการวิเคราะห์งาน   3(3-0-6)

 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบงาน วิเคราะห์โครงสร้างของงาน การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงาน การวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์การ การปรับปรุงงาน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานในแต่ละองค์การการฝึกเขียนคำบรรยายลักษณะงานและคุณลักษณะของคนในแต่ละตำแหน่งงาน