หลักการและวิธีการพื้นฐานทางเคมีวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยวิธีการชั่งน้ำหนักและการวัดปริมาตร เทคนิคการแยกและการสกัดสาร เทคนิคการประเมินผลทางด้านเคมีวิเคราะห์ การหาขีดจำกัดต่ำสุดของการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธีการตกตะกอนและการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเทคนิคการไทเทรตแบบต่าง ๆ