ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษสำหรับองค์ความรู้ บริบทงานวิชาการทางการศึกษา ศัพท์วิชาการศึกษา ความคิดรวบยอด หลักการและการอ่านงานทางการศึกษาที่เป็นภาษาอังกฤษ