เป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์