การทำงานของระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การทำงานของอินเทอร์เน็ต การใช้งานอินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศเวิลด์ ไวด์ เว็บ การประชุม ทางไกล การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาและค้นคว้าทางการศึกษา  ฝึกปฏิบัติสืบค้น  ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและฝึกรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์