ศึกษาถึงความหมาย ขอบข่าย และประวัติความเป็นมาของเวชศาสตร์การกีฬา ชนิดของอันตราย สาเหตุของการบาดเจ็บ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางกีฬา      การป้องกันการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาลโดยวิธีต่าง ๆ วิธีการและหลักการบำบัดการบาดเจ็บโดยการฝึกความแข็งแรง การฝึกความอดทน การใช้กายภาพบำบัดภายหลังการบาดเจ็บ รวมไปถึงการศึกษาวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้ดีขึ้น การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายเพื่อให้ร่างกายกลับสู่สภาพปกติ