ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา  อื่น ๆ ตลอดจนวิธีพิจารณา คดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา