เป็นวิชาที่ต้องบริหารจัดการคนเก่งในองค์กรผู้บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนษย์ในการบริหารจัดการคนเก่ง และภาพรวมทั้้งหมดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทีนำมาใช้ในการบริหารจัดการคนเก่ง