ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก ที่มีองค์ประกอบไม่ซับซ้อนทั้งแบบสถาปัตยกรรมและแบบวิศวกรรมโครงสร้าง พร้อมทั้งจัดทำรูปเล่ม