ความหมายและความสำคัญของงานคุ้มครองผู้บริโภค แนวคิดด้านการ คุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายเกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้บริโภคกับสุขภาพ สิทธิหน้าที่ของผู้บริโภค ผู้ผลิต และหน่วยงานรัฐ ข้อมูลและคำแนะนำเพื่อผู้บริโภค ในการเลือกซื้อ/เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และ บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่น ยา อาหาร เครื่องสำอาง