ศึกษาถึงสาเหตุและธรรมชาติของการเกิดอุบัติเหตุ การควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยรวมถึงการประเมินความเสี่ยงถึงอันตรายอันเกิดจากกรรมวิธี และสภาพแวดล้อมในการทำงานชนิดต่าง ๆ