วิธีการแปลทางธุรกิจเบื้องต้นและทักษะการแปลข้อความ ข่าวสารทางธุรกิจในหนังสือพิมพ์ วารสาร เอกสารสัญญา และสื่อต่างๆ ทางธุรกิจ การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ Translation methods and skills of translating texts, information of business news in newspapers, journals, documents, contracts, and other business materials, English-Thai translation and Thai-English Translation