ความหมาย แนวคิด และหลักการของการวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ การกําหนดหัวข้อวิจัย คําถามวิจัย วัตถุประสงค์วิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การดำเนินการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติ การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล การเขียนบทคัดย่อ การเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนองานวิจัย เป็นต้น

          Meanings, concepts and principles of research relevant to business English, research topics, research questions, research objectives, literature review, conceptual framework, research procedures, research tools, data collection, research statistics, data analysis and interpretation, abstract writing, research report writing, and research presentation, etc.