คำอธิบายรายวิชา

                        หลักการและรายละเอียดของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย สถาปัตยกรรมการสื่อสารคอมพิวเตอร์ หลักการและสถาปัตยกรรมของโพรโตคอล แบบจำลองและการทำงานของการสื่อสารแบบเปิด หลักการของการสื่อสารข้อมูล การเข้ารหัส สื่อสัญญาณ รูปแบบการสื่อสาร การตรวจจับความผิดพลาด การควบคุมการประสานข้อมูล การมัลติเพลกซ์ การสวิตช์วงจร การสวิตช์แพคเก็ต รูปแบบเครือข่าย เครือข่ายท้องถิ่นและเมือง เครือข่ายระยะไกล หลักการเบื้องต้นการเชื่อมต่อเครือข่าย รีพีทเตอร์ บริดจ์ เราท์เตอร์ เกตเวย์ การให้บริการของระบบเครือข่ายต่าง ๆ การสื่อสารผ่านดาวเทียม เครือข่ายต่าง ๆ ตลอดจนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการจัดการเครือข่าย