ศึกษาถึง วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ปัญหาในการทำวิจัย การวิเคราะห์สถิติที่ใช้สำหรับการวิจัย  การวิจัยเชิงพื้นที่ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์และคำนวณวิจัย