สถิติเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็น ตัวเลขอนุกรมเวลาและเลขดัชนีทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์