ศึกษาความรู้เบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์การจัดการ การวิเคราะห์อุปสงค์และความยืดหยุ่น การประมาณอุปสงค์ การพยากรณ์อุปสงค์ ฟังก์ชันการผลิตและต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์โปรแกรมเส้นตรง การประมาณและพยากรณ์ต้นทุน แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ โครงสร้างตลาดกับการกำหนดราคาสินค้าและปริมาณการผลิต