การเขียนและการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณกรรมสำหรับเด็ก ที่เหมาะสมกับช่วงอายุ โดยได้อิงหลักหลักจิตวิทยาการโน้มน้าวให้เด็กสนใจในสื่อที่สร้างขึ้น ทั้งนี้ในการสร้างวรรณกรรมสำหรับนั้นต้องมีองค์ความรู้ทักษะทางด้านงานเขียนมาพอสมควร