ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะหนี้ ตามประมวลกฎหมายหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป