ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 19 ลักษณะ 21 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค