วัสดุชนิดใหม่ในงานวิศวกรรมโยธา วัตถุดิบ กระบวนการพัฒนา การออกแบบการวิจัย การใช้งาน ข้อจำกัดในการใช้งาน มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอ การสืบค้นข้อมูลนวัตกรรมวัสดุ การอภิปรายเกี่ยวกับนวัตกรรมวัสดุ ปฏิบัติโครงงานทดลองหรือทดสอบวัสดุ