สภาพงานครู ความหมาย ความสำคัญ บทบาทหน้าที่และภาระงานครู คุณลักษณะของครู ที่ดี และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนในการเสริมสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  ให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฎิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต  คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู  จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  สำนึกดีมีจิตสาธารณะ และเสียสละให้สังคม  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง