ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ กระบวนการพัฒนางานบนเว็บ การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดสร้าง ทดสอบ ติดตั้งและใช้งานระบบงานเว็บ ส่วนประกอบในระบบงานเว็บแบบสเตติก ภาษาเอชทีเอ็มแอล การกำหนดสไตล์แสดงหน้าเว็บ ส่วนประกอบระบบงานเว็บแบบไดนามิค ภาษาพีเอชพี โปรแกรมเว็บฝั่งลูกข่าย ระบบแม่ข่าย และโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย การติดต่อกับผู้ใช้ การสร้างเว็บไซตืติดต่อฐานข้อมูล การออปติไมซ์ขนาดและเพื่อการค้นหา เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับ พัฒนางานเว็บ