หลักการและโครงสร้างของเว็บเซอร์วิส มาตรฐานเว็บเซอร์วิสที่ใช้ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล เช่น เอสโอเอพี ดับเบิลยูเอสดีแอล และยูดีดีไอ คอมโพเนนต์ต่าง ๆ การพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมประยุกต์เว็บเซอร์วิส