องค์ประกอบ และความเป็นมาของการสื่อสารข้อมูล การส่งผ่านข้อมูลทั้งทาง
เดียวและสองทาง การส่งผ่านข้อมูลซิงโครนัสและอะซิงโครนัสชนิดของการส่งข้อมูล
แอนาลอก ดิจิตอล ชนิดของสายการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรม มาตรฐาน แบบจ าลองโอเอสไอ โทโพโลยี อุปกรณ์
เครือข่าย โปรโตคอลและสื่อสัญญาณ หมายเลขไอพี โครงสร้างระดับกายภาพ ระบบ
เครือข่ายระดับและประเภทต่างๆ หน่วยงานมาตรฐานและผู้ให้บริการ แนวโน้มและ
พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดการเครือข่าย
เบื้องต้น ภัยรุกรานและความมั่นคงของเครือข่าย