ภาษามาตรฐานของเว็บ การสร้างโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย การออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้ กลไกคุกกี้และการสร้างเว็บที่เก็บสถานะ การสร้างเว็บแบบสแตติกและได
นามิก ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชัน ข้อ
ค านึงถึงความมั่นคงของระบบงาน การโปรแกรมฝั่งลูกข่าย การพัฒนาโปรแกรม
เว็บไซต์โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานธุรกิจการค้าบนอินเทอร์เน็ต ความ
มั่นคงและแนวทางความมั่นคงของโปรแกรมเว็บ