อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน  กฎลูกโซ่  การอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขต  การอินทิเกรตแบบจำกัดเขต      เทคนิคการอินทิเกรต  อินทิกรัลของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุกรมอนันต์ของแมคลอริน  ฟังก์ชันแกมมาและฟังก์ชันเบต้า  การประยุกต์ทางธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  วิทยาศาสตร์และสถิติประยุกต์