แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้สูงอายุ ทฤษฎีการสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณจากภาวะสูงอายุ การประเมินสุขภาพ ปัญหาสุขภาพ การพยาบาลผู้สูงอายุบนพื้นฐานการดูแลแบบองค์รวม การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การพัฒนาความผาสุก คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ บทบาทครอบครัวและชุมชนในการดูแลต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วยและความปลอดภัยของผู้รับบริการ