แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบและจัดการส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานบนหน้าจอของระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแจ้งเตือน การใช้ข้อมูลร่วมกัน วงจรชีวิตการทำงานของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจัดการทรัพยากรในอุปกรณ์เคลื่อนที่ การบริหารจัดการสารสนเทศในอุปกรณ์เคลื่อนที่ การให้บริการตามตำแหน่ง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับแผนที่ การบรรจุโปรแกรมประยุกต์ขึ้นสู่สาธารณะ