แนวคิดการจำลองสรรพสิ่งด้วยเทคนิคเชิงอ็อบเจกต์ นิยามและคุณสมบัติของภาษาเชิงอ็อบเจกต์ ความหมายออบเจกต์ คลาส เอ็นแคปซูเลชัน อินเฮอริแทนซ์ และโพลีมอร์ฟิซึม การออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ หลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคนิคเชิงอ็อบเจกต์ เช่น ภาษาจาวา หรือภาษาคอมพิวเตอร์อื่นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ครอบคลุมถึงโครงสร้างของโปรแกรม วิธีกำหนดข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การใช้คำสั่งต่าง ๆ การสร้างส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ การใช้คำสั่งเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลเข้าและการแสดงผลลัพธ์ข้อมูล