ศึกษาลักษณะการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประเภทของระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการบริหารองค์การสมัยใหม่  ศึกษาบทบาทและความสำคัญของสารสนเทศในการบริหารงาน  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกับองค์กรและการจัดการ ระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรขนาดต่าง ๆ  การใช้ข้อสนเทศในการรายงาน  ควบคุมติดตามผล  และตัดสินใจทางธุรกิจ