ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแปรพหุ  การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับเวกเตอร์ค่าเฉลี่ยและเมตริกซ์  การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม  การวิเคราะห์องค์ประกอบ  สหสัมพันธ์แคนนอนิคอล  การวิเคราะห์จำแนก  การวิเคราะห์กลุ่ม  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป