โครงสร้างของวิทยาศาสตร์  โครงสร้างของวิชาฟิสิกส์  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษา  และการเขียนแผนการสอนวิชาฟิสิกส์ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์