การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติจริง เน้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางเรขาคณิต และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานได้