โครงงานคณิตศาสตร์  และสัมมนาในเรื่องที่นักศึกษาสนใจที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ให้อยู่ในดุลพินิจของ

ผู้สอน  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์หาคำตอบเบื้องต้น และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัด

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานได้