ลิมิต  ความต่อเนื่อง  การหาอนุพันธ์ และการประยุกต์ของอนุพันธ์  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์หาคำตอบเบื้องต้นได้  และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานได้