ระเบียบวิธีวิจัย การตั้งปัญหาเพื่อการวิจัย ขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัย การวิจัยแบบต่าง ๆ หลักการออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเขียนเค้าโครงวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย สถิติเชิงพรรณนา เพื่อการบรรยายลักษณะข้อมูลสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการนำเสนอข้อมูล