ปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ หรือประเด็นที่น่าสนใจด้านภูมิศาสตร์และภูมิสาร สนเทศ การรวบรวมข้อมูล ทดลอง วิเคราะห์ แสดงผลการวิเคราะห์ และเขียนรายงานผลการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักและวิธีการทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ