ขอบเขตหน้าที่สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

1. ส่งเสริมสนับสนุนภาพลักษณ์องค์กร

2. รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. งานบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์

5. บริหารงานบุคคล

6. งานสารบรรณ

7. งานเลขานุการในการประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์

8. สนับสนุนพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ การผลิตบัณฑฺต การบริการวิชาการ การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาองค์กร